Organizacja pracy szkoły od 18 stycznia 2021

Drodzy Rodzice, drodzy Uczniowie,

przed nami praca w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021. Po 4 tygodniach odpoczynku wracamy 18 stycznia do wytężonej pracy. Życzymy aby kolejne tygodnie były okresem wzmożonego zapału i zaangażowania, które przyniosą wspaniałe efekty!

Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, od 18 stycznia do szkoły wracają uczniowie klas I-III, natomiast klasy IV-VIII pozostają w trybie nauki zdalnej – zmienią się jednak godziny zajęć, lekcje będą trwały 45 minut, uwzględniając w organizacji zajęć czas pracy ucznia bez ekranu komputera.

KLASY I-III  – ZAJĘCIA STACJONARNE

Uczniowie klas I-III przychodzą do szkoły w wyznaczonych godzinach i wchodzą do budynku ustalonym wejściem:

KLASA I – GODZ. 7.45 WEJŚCIE GŁÓWNE

KLASA II  – GODZ. 7.50 WEJŚCIE OD PODWÓRKA

KLASA III – GODZ. 7.55 WEJŚCIE GŁÓWNE

 • ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE ODBYWAJĄ SIĘ WEDŁUG PLANU LEKCJI,
 • ZAJĘCIA DODATKOWE ODBYWAJĄ SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH OGRANICZEŃ– SZCZEGÓŁY U WYCHOWAWCÓW
 • SZKOŁA ZAPEWNIA OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ WYŁĄCZNIE DLA UCZNIÓW RODZICÓW PRACUJĄCYCH (wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu)

KLASY IV-VIII ZAJĘCIA ONLINE NA PLATFORMIE DOCUMASTER

Link do strony logowania: https://ca2.documaster.pl/

Każdy uczeń korzysta ze swojego indywidualnego loginu i hasła.

Zajęcia obowiązkowe odbywają się zgodnie z planem. Lekcja trwa 45 minut.  Każdy uczeń jest zobowiązany punktualnie wejść na spotkanie online w godzinie rozpoczęcia zajęć (listę proszę wydrukować/przepisać i zawiesić w widocznym miejscu koło komputera), tj.:

Lekcja 1         8.00 – 8.45

Lekcja 2         8.50 – 9.35

Lekcja 3         9.45 – 10.30

Lekcja 4         10.40 – 11.25

Lekcja 5         11.35 – 12.20

Lekcja 6         12.45 – 13.30

Lekcja 7         13.40 – 14.25

Lekcja 8         14.30 – 15.15

 

Każdy uczeń jest zobowiązany do postępowania zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez poszczególnych nauczycieli

Zajęcia dodatkowe, poza ustalonymi do realizacji w formie spotkania online, realizowane są w ustalonych wcześniej formach (przesyłane materiały).

 

Zasady organizacji zajęć online

1.Na zajęciach online sprawdzana jest obecność, na początku zajęć uczniowie mają włączone kamery, ustawiamy kamerę tak, żeby nie obejmowała zbyt dużej przestrzeni.

 1. Podczas lekcji on-line mikrofony są wyciszone, uczeń może zabrać głos wyłącznie na wskazanie nauczyciela lub podczas wyznaczonego przez nauczyciela czasu na zadawanie pytań. Aby zabrać głos uczeń korzysta z ikony „podnieś/opuść rękę”.
 2. W celu weryfikacji uczestnictwa w lekcji on-line, uczeń identyfikuje się przy pomocy loginu i hasła przyporządkowanego każdemu uczniowi. Zabrania się zmiany danych – każdy uczeń jest zobowiązany do korzystania z własnego konta, imienia i nazwiska.
 3. Jeżeli podczas lekcji on-line wystąpią problemy techniczne po stronie nauczyciela treść lekcji nauczyciel prześle uczniom na folder klasy lub na maile, jeżeli po stronie ucznia wystąpią problemy techniczne np. z nawiązaniem połączenia, obowiązkiem ucznia będzie jak najszybsze poinformowanie nauczyciela o problemach za pomocą poczty e – mail. W folderach przedmiotowych, znajdują się niezbędne informacje odnoszące się do treści zajęć.
 4. Podczas zajęć, dozwoloną formą komunikacji jest platforma documaster campus oraz narzędzia wskazane przez nauczyciela.
 5. W lekcji może uczestniczyć jedynie uczeń danej klasy, nie dopuszcza się uczestnictwa lub przysłuchiwania się zajęciom innych osób.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania lekcji lub jej fragmentów, utrwalania wizerunków osób, w niej uczestniczących.
 7. Do kontaktu z nauczycielem służy adres e-mail danego nauczyciela.
 8. Zadania domowe uczeń przesyła na podany adres e-mail. Każda wiadomość (e-mail) powinna zawierać następujące dane w tytule: imię i nazwisko ucznia, klasa, data ( z zachowaniem terminu wyznaczonego przez nauczyciela!). Nauczyciel może poprosić wyrywkowo uczniów o przesłanie zadania domowego.
 1. Pozostałe zasady będą ustalane z uczniami podczas zajęć w zależności od potrzeb i sytuacji.