1 Listopada. Pamiętamy

Dnia 29 października 2021 roku uczniowie  klasy I ze Szkoły Podstawowej w Pobiednej posprzątali opuszczone groby na naszym cmentarzu i zapalili na nich świeczkę – symbol pamięci o tych, którzy odeszli.  Dzieci zapaliły znicze, również na grobach swoich  bliskich, wiedząc jak ważną jest pamięć o przodkach. Za tę piękną postawę, wszystkim zaangażowanym w akcję, dziękujemy!

Pasowanie na ucznia

21 października uczniowie klasy pierwszej, złożyli uroczyste ślubowanie i zostali oficjalnie pasowani na ucznia Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pobiednej. Pierwszaki przygotowały wspaniały występ potwierdzający ich pełną gotowość do wypełniania uczniowskich obowiązków. W programie były pięknie recytowane wierszyki i piosenki. Wszyscy uczniowie spisali się na medal!

 

Mamy mistrza!

„Sukces nie jest przypadkiem. To ciężka praca, wytrwałość,   uczenie się, poświęcenie, a przede wszystkim  miłość do tego co robisz lub uczysz się robić”    /Pele/

Uczennica naszej szkoły Patrycja Iwaniec, należąca do Klubu LUKS Kwisa Leśna, wraz ze swoimi koleżankami z drużyny, zdobyły we wrześniu Mistrzostwo Polski Młodziczek w kajak polo.

Sukces naszej uczennicy to wspaniały przykład wytrwałości, ciężkiej pracy i wielkiego talentu. Te wspaniałe osiągnięcia doceniła cała społeczność szkolna. Patrycja odebrała gratulacje z rąk Dyrekcji i Wychowawcy klasy. Gorąco kibicujemy drużynie i życzymy wielu jeszcze sukcesów sportowych!

Organizacja pracy placówki zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z 26 marca 2021r.

Zgodnie z  opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r., informujemy o pełnym wachlarzu możliwości organizacji pracy jakie przewidują obecnie obowiązujące przepisy prawa.

Dyrektor szkoły podstawowej organizuje zajęcia w  szkole (klasy I-III ), wyłącznie na wniosek:

 

1. Rodziców dzieci,którzy (klasy I-III ):

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,o których mowa w art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

h)są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 i art.69 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

W przypadku rodziców dzieci klas I – III spełnienie warunków zawartych w punkcie 2 obliguje również placówkę do organizacji zajęć opiekuńczych.

2.Rodziców uczniów szkoły podstawowej, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania (szkoła organizuje zajęcia zdalne w budynku placówki).

W szkole istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu do pracy zdalnej.

Dyrektor szkoły może umożliwić uczniom realizację zajęć w wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość, w przypadku gdy uczniowie nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, wyłącznie w sytuacji gdy taką organizację umożliwiają zasoby placówki.

Warunkiem skorzystania z możliwości organizacji opieki i zajęć w placówce jest złożenie przez rodziców wniosku i stosownych oświadczeń/zaświadczeń. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: zsppobiedna@lesna.pl

Organizacja pracy szkoły od 18 stycznia 2021

Drodzy Rodzice, drodzy Uczniowie,

przed nami praca w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021. Po 4 tygodniach odpoczynku wracamy 18 stycznia do wytężonej pracy. Życzymy aby kolejne tygodnie były okresem wzmożonego zapału i zaangażowania, które przyniosą wspaniałe efekty!

Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, od 18 stycznia do szkoły wracają uczniowie klas I-III, natomiast klasy IV-VIII pozostają w trybie nauki zdalnej – zmienią się jednak godziny zajęć, lekcje będą trwały 45 minut, uwzględniając w organizacji zajęć czas pracy ucznia bez ekranu komputera.

KLASY I-III  – ZAJĘCIA STACJONARNE

Uczniowie klas I-III przychodzą do szkoły w wyznaczonych godzinach i wchodzą do budynku ustalonym wejściem:

KLASA I – GODZ. 7.45 WEJŚCIE GŁÓWNE

KLASA II  – GODZ. 7.50 WEJŚCIE OD PODWÓRKA

KLASA III – GODZ. 7.55 WEJŚCIE GŁÓWNE

 • ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE ODBYWAJĄ SIĘ WEDŁUG PLANU LEKCJI,
 • ZAJĘCIA DODATKOWE ODBYWAJĄ SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH OGRANICZEŃ– SZCZEGÓŁY U WYCHOWAWCÓW
 • SZKOŁA ZAPEWNIA OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ WYŁĄCZNIE DLA UCZNIÓW RODZICÓW PRACUJĄCYCH (wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu)

KLASY IV-VIII ZAJĘCIA ONLINE NA PLATFORMIE DOCUMASTER

Link do strony logowania: https://ca2.documaster.pl/

Każdy uczeń korzysta ze swojego indywidualnego loginu i hasła.

Zajęcia obowiązkowe odbywają się zgodnie z planem. Lekcja trwa 45 minut.  Każdy uczeń jest zobowiązany punktualnie wejść na spotkanie online w godzinie rozpoczęcia zajęć (listę proszę wydrukować/przepisać i zawiesić w widocznym miejscu koło komputera), tj.:

Lekcja 1         8.00 – 8.45

Lekcja 2         8.50 – 9.35

Lekcja 3         9.45 – 10.30

Lekcja 4         10.40 – 11.25

Lekcja 5         11.35 – 12.20

Lekcja 6         12.45 – 13.30

Lekcja 7         13.40 – 14.25

Lekcja 8         14.30 – 15.15

 

Każdy uczeń jest zobowiązany do postępowania zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez poszczególnych nauczycieli

Zajęcia dodatkowe, poza ustalonymi do realizacji w formie spotkania online, realizowane są w ustalonych wcześniej formach (przesyłane materiały).

 

Zasady organizacji zajęć online

1.Na zajęciach online sprawdzana jest obecność, na początku zajęć uczniowie mają włączone kamery, ustawiamy kamerę tak, żeby nie obejmowała zbyt dużej przestrzeni.

 1. Podczas lekcji on-line mikrofony są wyciszone, uczeń może zabrać głos wyłącznie na wskazanie nauczyciela lub podczas wyznaczonego przez nauczyciela czasu na zadawanie pytań. Aby zabrać głos uczeń korzysta z ikony „podnieś/opuść rękę”.
 2. W celu weryfikacji uczestnictwa w lekcji on-line, uczeń identyfikuje się przy pomocy loginu i hasła przyporządkowanego każdemu uczniowi. Zabrania się zmiany danych – każdy uczeń jest zobowiązany do korzystania z własnego konta, imienia i nazwiska.
 3. Jeżeli podczas lekcji on-line wystąpią problemy techniczne po stronie nauczyciela treść lekcji nauczyciel prześle uczniom na folder klasy lub na maile, jeżeli po stronie ucznia wystąpią problemy techniczne np. z nawiązaniem połączenia, obowiązkiem ucznia będzie jak najszybsze poinformowanie nauczyciela o problemach za pomocą poczty e – mail. W folderach przedmiotowych, znajdują się niezbędne informacje odnoszące się do treści zajęć.
 4. Podczas zajęć, dozwoloną formą komunikacji jest platforma documaster campus oraz narzędzia wskazane przez nauczyciela.
 5. W lekcji może uczestniczyć jedynie uczeń danej klasy, nie dopuszcza się uczestnictwa lub przysłuchiwania się zajęciom innych osób.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania lekcji lub jej fragmentów, utrwalania wizerunków osób, w niej uczestniczących.
 7. Do kontaktu z nauczycielem służy adres e-mail danego nauczyciela.
 8. Zadania domowe uczeń przesyła na podany adres e-mail. Każda wiadomość (e-mail) powinna zawierać następujące dane w tytule: imię i nazwisko ucznia, klasa, data ( z zachowaniem terminu wyznaczonego przez nauczyciela!). Nauczyciel może poprosić wyrywkowo uczniów o przesłanie zadania domowego.
 1. Pozostałe zasady będą ustalane z uczniami podczas zajęć w zależności od potrzeb i sytuacji.

 

Zdalne nauczanie i nowy termin ferii zimowych

Lekcje online do 18 grudnia 2020 r

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Premiera RP, zdalne nauczanie, trwa do przerwy świątecznej. W przypadku naszej szkoły, zajęcia online będą organizowane do piątku 18.12.2020 r. Dni 21 i 22 grudnia, są wybranymi jako wolne od zajęć dydaktycznych, następnie 23.12.20 r. rozpoczynają się ferie świąteczne, które trwają do niedzieli 3 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe rozpoczynają się według nowych ustaleń 4 stycznia 2021 r. i trwają tradycyjnie 2 tygodnie do 17 stycznia 2021. 18.01.2021 wracamy do zajęć.

Co z tym czasem?

Drodzy rodzice, proponujemy aby przerwa w nauce, mimo ograniczeń, wypełniona była aktywnością na świeżym powietrzu. Polecamy przygotowanie wspólnie z dziećmi harmonogramu wolnych dni, w którym znalazłoby się miejsce na obowiązki domowe, gry planszowe, rozwój zainteresowań, aktywność, książkę, zaplanowany film lub program w telewizji. Klasie ósmej polecamy powtórki do egzaminu… 🙂 Wszystkim, życzymy pozytywnego nastawienia i dobrze wykorzystanego czasu przerwy!

 

 

materiał zdjęciowy, pochodzi ze źródła:

https://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/310239901-Zdalne-nauczanie—rozporzadzenie-opublikowane-w-Dzienniku-Ustaw.html